Przejdź do treści

Spadek poczucia
podmiotowości
obywatelskiej

  W lutym, po dziesięciomiesięcznej przerwie, ponownie zapytaliśmy Polaków o to, czy mają poczucie
  wpływu na bieg spraw publicznych. Interesowało nas, czy obywatele mają jakieś poczucie sprawstwa
  i dostrzegają możliwości wpływania na władze zarówno w skali kraju, jak i na poziomie lokalnym –
  w bliskim otoczeniu respondentów, czyli ich mieście czy gminie. Badanie było przeprowadzone przed
  atakiem Rosji na Ukrainę.

  POCZUCIE WPŁYWU NA SPRAWY KRAJU
  Zdecydowana większość Polaków – blisko trzy czwarte ankietowanych (71%) – uważa, że zwykli
  ludzie nie mają wpływu na bieg spraw w kraju, a tylko jedna czwarta jest zdania, iż obywatele tacy
  jak oni mają realny wpływ na to, co dzieje się w wymiarze ogólnokrajowym (26%). To najgorszy wynik
  od 2015 roku.
  W początkach demokratycznych przemian i transformacji ustrojowej poczucie wpływu na sprawy
  kraju miał mniej niż co dziesiąty Polak. Potem poczucie obywatelskiego sprawstwa w tej sferze
  zwiększało się dość systematycznie – od początku lat 90. do roku 2008 wzrosło do poziomu ponad
  jednej czwartej wskazań. W kolejnych pomiarach z lat 2009–2015 wahało się średnio na wyższym
  poziomie niż w latach 90. – deklarowało je od jednej piątej (lipiec 2013) do przeszło jednej trzeciej
  badanych (wrzesień 2010).

  CAŁY RAPORT